תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לסביבת הלימוד המקוונת שפה 1 – safa1.co.il (להלן” :האתר”). האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת שפה אחת ג.י.א. בע”מ (להלן: “החברה“).הגלישה והשימוש באתר משמעו, כי הנך מסכים לתנאי השימוש וכי תנהג בהתאם אליהם ולכן הינך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון רב.

 1. כללי
  • האתר מציע קורסי לימוד מקוונים, ללימוד שפות, במגוון של רמות, ובין היתר, של השפות עברית וערבית (השפה המדוברת), בדרך נוחה, קלה ומהירה, באמצעים חדשניים ובאופן אינטראקטיבי, תוך שילוב אמצעים ויזואליים של תמונות, סרטונים וכיו”ב, כמו גם, שירותים שונים נוספים הקשורים ללימודי שפות (להלן: “השירותים“).
  • שימוש באתר ורכישת קורס/ים הינם בכפוף לתנאי שימוש אלו.
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנשים.
  • יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש וככל שתנאי כלשהו אינו מקובל עליך הינך נדרש לחדול מכל שימוש באתר.
 2. שימוש באתר ורכישת מנוי:
  • ישנם שירותים מסוימים הפתוחים לכל משתמשי האתר, בין אם רכשו מנוי ובין אם לא (להלן: “המשתמשים“). השימוש בכל או בחלק מהשירותים באתר מחייב רישום מוקדם ו/או תשלום, לפי העניין, כמפורט להלן.
  • על המשתמש להירשם לאתר על פי הוראות הרישום של החברה, ולמסור פרטים נכונים ומדויקים. משתמשים רשומים יקבלו גישה מוגבלת לחלק מהתכנים המוצעים באתר (להלן: “בעלי גישה מוגבלת“). מנויים, לעומת זאת, ייהנו מגישה לתכנים נוספים בהתאם לסוג הקורס שרכשו (להלן: “המנויים“).
  • הקורסים המוצעים באתר מורכבים ממספר יחידות לימוד. חלק מיחידות הלימוד מוצעות ללא עלות וחלקן בתשלום, כאשר החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות ו/או לתקן ו/או להסיר תכנים מיחידות הלימוד, בכל זמן, לרבות, הפיכת יחידות המוצעות ללא עלות ליחידות בתשלום ולהפך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש למשתמש. על כן, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
  • כמו כן, מובהר, כי לחברה שמורה הזכות לשנות את כמות וסוגי התכנים של השירותים הזמינים והיא עשויה להגדיל או להקטין מעת לעת, את התכנים הזמינים למנויים בתשלום או לבעלי גישה מוגבלת. מובהר, כי המנויים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
  • משתמש המעוניין ברכישת מנוי לקורס/ים, ישלם לחברה דמי מנוי כמפורט בתנאי הרכישה לקורס הרלוונטי.
  • ברכישת מנוי ייפתחו כל יחידות הלימוד המוצעות לרכישה במסגרת הקורס הנרכש לשימוש חופשי של המשתמש.
  • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. מובהר כי המנוי מוגבל בזמן, אלא אם נקבע אחרת בתנאי הרכישה הרלוונטיים לקורס הנרכש וכפי שתקבע החברה.

למען הסר ספק, מובהר כי ברכישת מנוי, אין משמעה כי תינתן גישה לכל הקורסים הקיימים באתר. הגישה הינה כמפורט במפורש בתנאי הרכישה לקורס/ים הנקוב/ים בלבד.

 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להציע מנוי לקורס/ים מסוימים, עם גישה מתמשכת. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לעדכן, בכל זמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סיום הגישה ובלבד שתיידע את המנויים על כך.
 • מחירי המנויים לקורסים עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • החברה רשאית לשנות ולעדכן את מבנה המנוי לקורסים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. אופן הרכישה באתר ותנאי תשלום
  • ברכישת מנוי לקורס ועל מנת להנות ממגוון תכניו, יש להירשם לאתר. ככל שחל שינוי כלשהו ביחס לפרטים הנמסרים, יש לעדכן את החברה ללא דיחוי.
  • הרישום יבוצע באופן הבא:
   • יש להזין את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום ולבחור שם משתמש וסיסמה.
   • יש לשלם את דמי המנוי כמפורט בתנאי הרכישה של הקורס הרלוונטי.

מובהר, כי כל המוסר פרטים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, עובר עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977.

 • לאחר קבלת הנתונים, תבצע החברה קליטה ואימות של הנתונים. במידה והנתונים ימצאו תקינים תשלח לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש, הודעה על השלמת העסקה, תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 • יובהר, כי במידה ופרט כלשהו שמסר המשתמש, אינו נכון, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.
 • במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה תוך 72 שעות, לפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך אישור העסקה עם חברת האשראי.
 • ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי מכל סיבה שהיא בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה בדבר העדר אישור הנ”ל, תראה החברה את העסקה כמבוטלת.
 • יובהר, כי חיוב המשתמש בגין השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, רק לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
 • הפרטים כפי שהוזנו באתר וכן רישום העסקה במסמכי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות פעולות המשתמש באתר.
 • המשתמש מתחייב בזאת לשלם את מלוא התמורה עבור השירות שרכש ולנקוט בכל אמצעי בכדי לעמוד בהתחייבויותיו כמפורט בתקנון זה.
 1. הבהרות בנוגע לשירותי האתר ואחריות
  • כללי הדקדוק, התרגום, וההוראות הלשוניות השונות נקבעו על ידי החברה בלבד לפי מיטב ידיעתם, ניסיונם המקצועי ומומחיותם של המדריכים באתר, שנבחרו בקפידה על ידי החברה.

החברה עושה כמיטב יכולתה בכדי לספק שירותי לימוד מקצועיים ואיכותיים ככל שניתן. יחד עם זאת, מטבע הדברים ולאור האופי האינטראקטיבי של האתר תתכננה טעויות ו/או שגיאות מסוימות בתכנים, בתרגום, בכללי הדקדוק וכיו”ב.

מובהר כי החברה אינה ולא תהא אחראית למידע ו/או לתכנים שגויים, ככל שיימצאו באתר ואין המשתמש יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג שהוא (כספי או אחר) עקב טעות או שגיאה כלשהי באתר.

 • המשתמש מאשר בזאת כי במידה וברצונו להסתמך על התכנים המוצעים באתר, חלה עליו האחריות המלאה לבדוק ולאמת את נכונותם והחברה לא תהיה אחראית לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שמקורה בשגיאה או בטעות כלשהי בשירותים המסופקים באתר זה. המשתמש מודע לכך כי, בשפה הערבית כמו גם בשפות שונות אחרות, ישנם להגים וסגנונות שונים וכי החברה רשאית לבחור את הסגנון או הלהג הראוי והמתאים לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ככל שהמשתמש גילה טעות כלשהי בדקדוק, בתרגום או בהוראות השפה הנו מתבקש לדווח לחברה באמצעות פניה בדף צור קשר והחברה תעשה ככל שביכולתה בכדי לתקן את הטעות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ככל שתימצא טעות כזו.
 1. תנאי שימוש כלליים באתר
  • ידוע למשתמש כי החל מרגע הנפקת שם משתמש וסיסמה באתר ובכפוף לכך שאפשרות הכניסה לקורס נפתחה בפניו, החלה למעשה אספקת השירותים למשתמש לכל דבר ועניין וזאת בין אם המשתמש צרך את השירותים ובין אם לא, בין אם המשתמש עשה שימוש ביחידות הלימוד המוצעות באתר ובין אם לא.
  • על מנת למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבונו. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנה להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר לא סביר של מכשירים שונים, החברה רשאית לחסום את הגישה של אותו מנוי. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לחברה בנסיבות העניין.
  • חל איסור על בעל המנוי להרשות לאדם אחר מלבדו, שימוש בקורס/ים שרכש במישרין ו/או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, ללא אישור בכתב ומראש מהחברה.
  • למען הסר ספק, לא ניתן לעשות שימוש באותו שם משתמש וסיסמה משני מחשבים בעת ובעונה אחת.
  • המשתמש מאשר בזאת, כי הוא לבדו יעשה שימוש בתכנים באתר, כי לא ימכור ו/או יסחר ו/או ישכיר ו/או יעביר את התכנים ו/או המנוי לכל אדם אחר, אלא באישור מראש ובכתב על ידי החברה.
  • השימוש באתר מוגבל למטרות לימוד, מחקר והעשרה אישיים בלבד והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון שימוש באתר לצרכי לימוד בתשלום, ללא אישור החברה מראש ובכתב. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ ו/או להעביר ו/או לפרסם את המידע המופיע בו, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
  • דמי המנוי המשולמים לחברה מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לקורסים שנרכשו באתר ולעשות שימוש בהם, כמפורט לעיל ולהלן, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהן באתר, במידע ובתכנים שמופיעים בו.
 2. ביטול עסקה
  • ביטול המנוי יעשה בהתאם להוראות הדין ובאמצעות מתן הודעה בטלפון 09-9560746, או בכתב באמצעות פקס למס’ 077-3180426, בדוא”ל[[email protected], בדואר רשום או בעל פה במשרדי החברה בכתובת שוקן 21, תל-אביב
  • בהודעת הביטול יפרט המנוי את פרטיו האישיים וסוג המנוי אותו הוא מעוניין לבטל. במקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, המינוי יסתיים תוך 3 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול. המבטל יהיה זכאי לקבלת החלק היחסי של דמי המנוי, בהתאם לתקופה שחלפה מיום רכישת המנוי ועד להודעת הביטול. זאת רק במידה והמנוי האמור מוגבל בזמן.
  • נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר המשתמש לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בתשלום שנגבה ממנה.
  • בעל המנוי פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה לגביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
 3. סיום העסקה על ידי החברה
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המנוי או את הכניסה לבעלי גישה מוגבלת, לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתה, הפר את תנאי השימוש, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש. במקרה כאמור, המשתמש לא יהיה זכאי לקבלת החזר, לרבות ומבלי לגרוע, במקרים בהם המשתמש מסר פרטים כוזבים, לא עמד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי הרכישה ובכלל זה, אי עמידה בתנאי תשלום דמי המנוי ו/או העדר אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.
  • מקרים נוספים בהם החברה רשאית לסיים את העסקה ללא מתן הודעה מראש למשתמש וללא כל התחייבות נוספת מצידה:
   • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, טרור, איבה או כל מקרה אחר אשר ימנע את הביצוע התקין של העסקה, באופן שאינו תלוי בחברה.
   • חלה טעות באחד מן הנתונים המפורטים באתר, אשר על בסיסם בוצעה הזמנה.
  • במקרה של סיום העסקה כאמור בסעיף 7 זה, תודיע החברה למשתמש על ביטול העסקה בהודעה לכתובת הדוא”ל שנמסרה על ידי המשתמש ו/או בשיחה טלפונית, לפי שיקול דעת החברה וזאת בתוך 7 ימי עסקים, לאחר ביטול העסקה.
 4. פרטי המשתמש
  • מסירת פרטים כלשהם על ידי המשתמש, יעשו מרצונו בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שימסרו על ידו לצורך רישומו לאתר, מעקב אחר התקדמותו בתכני הלימוד ותקשורת עמו הנוגעות לשימושו באתר. למשתמש ידוע כי החברה מנטרת אחר קצב התקדמות ורמת הלמידה שלו בקורס הרלוונטי ולשם כך היא רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתחבר אל האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.
  • המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או האתר עם גורם אחר בתנאי שישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיו, ללא קבלת הסכמה נוספת מהמשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת.
  • למידע נוסף נא עיין במדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק מתנאי השימוש באתר.
 5. דיוור

המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת הדוא”ל שתימסר על ידו לחברה, פרטי זיהוי והתקשרות עמו, ישמשו את החברה לשם דיוור תכנים שונים אל המשתמש, לרבות דיוור ישיר ודיוור שיווקי. בפני המשתמש עומדת האפשרות, בכל עת, להסיר עצמו מרשימת התפוצה, כמפורט בכל הודעת דיוור כאמור ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. למידע נוסף יש לעיין במדיניות הפרטיות.

 1. תוכן משתמשים
  • לאחר רכישת מנוי, תפתח בפני המשתמש רשת חברתית פנימית של האתר, בה יוכל לדון בתכני הלימוד ולשתף תוכן או מידע עם משתמשים אחרים (להלן: “הקבוצה“).
  • המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן או מידע (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו”ב) שהוא מעלה לקבוצה כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן: “תוכן משתמשים“).
  • המשתמש מתחייב לשאת במלוא האחריות לתוכן משתמשים המועלה על ידו, כולל ביחס, לקישורים שפרסם בקבוצה, לרבות, בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
  • המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, הנוגעת לפעילות האתר, לרבות העלאת תוכן משתמשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה, אינה אחראית, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, וחוקיותו, של תוכן משתמשים וכי היא גם אינה אחראית לכל הסתמכות שתהיה ביחס לתוכן משתמשים.
  • החברה רשאית להציב תנאים ו/או מגבלות בעניין תוכן משתמשים ו/או למחוק תוכן משתמשים שאינו הולם או שפוגע בתנאי השימוש, בהוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש למשתמש.
 2. עדכונים ושינויים באתר
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, ללא כל הודעה מראש למשתמשים, לרבות ביחס לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות. כל שינוי כאמור, יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר ו/או בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.
  • בשימושך באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות השינויים והתוספות שיבוצעו בו, ככל שיבוצעו.
 3. קניין רוחני
  • החברה הינה בעלת מלוא הזכויות באתר, בפעילותו, בסימני המסחר, בקורסים, ובכל התכנים והמידע המפורסמים בו, לרבות, מאפיינים גרפיים, עיצובים, פיתוחים, טקסטים, סרטוני וידיאו, תמונות, פסקולים, איורים, אייקונים וכיו”ב, והינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
  • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ולהציג ו/או להשתמש בכל דרך אחרת שאינה מוסכמת, בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי והוגן באתר, בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין, ואינו רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר או בתכנים המופיעים בו.
  • באתר ניתן למצוא לינקים (קישורים) ו/או הפניות לאתרים אחרים, שאינם שייכים לחברה או קשורים אליה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שקישורים אלו אין בהם כדי להטיל כל אחריות מכל סוג שהוא על החברה. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי הקישורים ו/או התכנים שבאתרים אלו. כל שימוש באתרים המופנים באמצעות הקישורים הינם באחריותו של המשתמש בלבד.
  • חלק מסרטוני הוידיאו שניתן לצפות בהם באתר אינם מאוחסנים באתר, אין לחברה כל שליטה עליהם ומדובר בלינקים (קישורים) בלבד לאתרים של צדדים שלישיים לצרכי התרשמות, העשרה ולימוד עצמי של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של החברה ובכדי לדעת נתונים כלשהם אודות הסרטונים הנמצאים באתרים אלו, הזכויות בהם, הקרדיט או כל נתון רלוונטי אחר, המשתמש מופנה בזאת לאתר הצד השלישי בלבד.
  • במקרה והמשתמש ימצא בדף כלשהו באתר קישור לתכנים ו/או קבצים ו/או סרטוני וידיאו ו/או איורים המפרים את זכויותיו ו/או שאינם חוקיים, הנו מתבקש לפנות לחברה באופן מיידי על מנת לאפשר לחברה לתקן את ההפרה הנטענת, ככל שתמצא הפרה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין. בכל פניה כזו על המשתמש לציין במפורש את פרטיו האישיים ופרטי ההתקשרות עימו.
 4. שונות
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמש ו/או או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישת מנוי כלשהו באמצעות האתר, שאינו בהתאם לתנאי שימוש אלה.
  • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופת התיישנות של שישה חודשים ממועד יצירת העוולה או האירוע נשוא פניית המשתמש. מוסכם כי הוראת סעיף זה, תגבר על כל הוראת דין אחרת.
  • במידה ויקבע כי סעיף מהתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או בלתי ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, אשר תוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתם המחייבת של יתר סעיפי התקנון.
  • מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעים לשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים באתר, יהיה בסמכות שיפוט בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו, אשר ידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 5. הוראות ליצירת קשר
  • לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של החברה באמצעות דוא”ל [email protected].
  • כתובת משרדי החברה: שוקן 21, תל-אביב.

להרשמה לקורס קוראים וכותבים ערבית בחינם והצטרפות לאתגר, מלאו פרטים: